تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
حافظ

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

 1. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

  وجود نازکت آزرده گزند مباد

 2. سلامت همه آفاق در سلامت توست

  به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

 3. جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

  که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

 4. در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

  رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

 5. در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

  مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

 6. هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

  بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

 7. شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

  که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
 • پس زمینه شب متن نوشته: وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
 • پس زمینه سفید متن نوشته: وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی وجود نازکت آزرده گزند مباد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد