شعرفارسی

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
حافظ

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

 1. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

  خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

  بیا و کشتی ما را به دریای شراب بیانداز. ولوله و آشوب در جان پیر و جوان بیانداز.

 2. مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی

  که گفته اند نکویی کن و در آب انداز

  ای ساقی! مرا در کشتی شراب بیانداز. چرا که می‌گویند که نیکی کن و در دجله (آب) انداز.

 3. ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا

  مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

  از راه گمراهی به کوی میخانه بازگشته‌ام. من را از روی لطف و کرمت به راه درست هدایت کن.

 4. بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی

  شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

  کاسه‌ای از آن شراب قرمزرنگ و خوشبو برایم بیاور. آتش حسادت را در دل گلاب شعله‌ور کن.

 5. اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

  نظر بر این دل سرگشته خراب انداز

  اگرچه من مستم و از خود بی خود هستم، تو هم به من لطفی کن و به این دل سرگشته و حیران، نگاهی بیانداز.

 6. به نیم شب اگرت آفتاب می باید

  ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

  اگر در نیمه شب آفتاب می‌خواهی، روبند دختر انگور (شراب) که چهره‌ای همچون گل دارد، را بردار.

 7. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

  مرا به میکده بر در خم شراب انداز

  نگذار که در روز مرگم من را به خاک بسپارند. در هنگام مرگم، من را به میکده ببر و داخل خمره شراب بیانداز.

 8. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت

  به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

  ای حافظ! هنگامی که از جفای روزگار جانت به لبت رسید، تیری از شراب، به سمت بلاها شلیک کن.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک ب
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک ب
 • پس زمینه شب متن نوشته: خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک بسپ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک ب
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم ش
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم ش
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
به نیم شب اگرت آفتاب می باید
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مرا به میکده بر در خم

  • شط

   شط
   کنار رود و دریا
  • مشک

   مشک
   مشکین
   نافه‌ی آهوی نر
   ماده‌ای خوشبو و سیاه رنگ که از ناف آهوی خطائی بدست می‌آید.
  • رز

   رز
   انگور، درخت انگور
  • محن

   محن
   محنت‌ها، بلاها، سختی‌ها
  • ناوک

   ناوک
   ناوه
   ناو
   تیر کوچک
   نی و هرچیزی شبیه آن که میانش خالی باشد.
  • شهاب

   شهاب
   مخفف شاه آب است و آن آب سرخی باشد که مرتبه ٔ اول از گل کاجیره گیرند.