بهاء الحق و الدین طاب مثواه
حافظ

 1. بهاء الحق و الدین طاب مثواه

  امام سنت و شیخ جماعت

 2. چو می رفت از جهان این بیت می خواند

  بر اهل فضل و ارباب براعت

 3. به طاعت قرب ایزد می توان یافت

  قدم در نه گرت هست استطاعت

 4. بدین دستور تاریخ وفاتش

  برون آر از حروف قرب طاعت

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش
 • پس زمینه شب متن نوشته: امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش
 • پس زمینه سفید متن نوشته: امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بهاء الحق و الدین طاب مثواه
چو می رفت از جهان این بیت می خواند
به طاعت قرب ایزد می توان یافت
بدین دستور تاریخ وفاتش امام سنت و شیخ جماعت
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه گرت هست استطاعت
برون آر از حروف قرب طاعت