بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/بنال-بلبل-اگر-با-منت-سر-یاریست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)

 1. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

  که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

 2. در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

  چه جای دم زدن نافه های تاتاریست

 3. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

  که مست جام غروریم و نام هشیاریست

 4. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

  که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

 5. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد

  که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

 6. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

  هزار نکته در این کار و بار دلداریست

 7. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

  قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

 8. بر آستان تو مشکل توان رسید آری

  عروج بر فلک سروری به دشواریست

 9. سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم

  زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

 10. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

  که رستگاری جاوید در کم آزاریست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
عروج بر فلک سروری به دشواریست
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
که رستگاری جاوید در کم آزاریست بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست ن
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
عروج بر فلک سروری به دشواریست
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
که رستگاری جاوید در کم آزاریست بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست ن
 • پس زمینه شب متن نوشته: که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
عروج بر فلک سروری به دشواریست
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
که رستگاری جاوید در کم آزاریست بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست نها
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
عروج بر فلک سروری به دشواریست
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
که رستگاری جاوید در کم آزاریست بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست ن
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
که نام آن

  • قلندران

   قلندر
   شخص مجرد و بی‌قید
   درویش (بی قید در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات)