بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
حافظ

 1. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

  و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

  بلبلی، یک برگ گل خوشرنگ در منقارش داشت. و در آن ساز و نوا ، ناله‌های غمگینانه زیبایی می‌خواند (در حالتی که برخوردار بود، نوای غمگینانه می‌سرود)

 2. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

  گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

  به او گفتم: با وجودی که به معشوق رسیده‌ای، چرا ناله و فریاد می‌کنی؟ پاسخ داد: جلوه‌گری معشوق موجب این حال ما شده است.

 3. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

  پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

  اگر یار همنشین ما نشد، جای گله و شکایت نیست. او پادشاهی کامروا بود و عارش می‌شد که با گدایی همنشین شود.

 4. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

  خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

  یار آنچنان زیباست که ناز و نیاز ما اثری ندارد. خوشا به حال آن کسی که در سرنوشتش از نازنینان نصیبی داشته باشد.

 5. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

  کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

  بلند شو تا جانمان را فدای قلم آن نقاشی کنیم که در هنگام گرداندن پرگار، این همه نقش شگفت انگیز به وجود آورده است (در گردش روزگار شگفتی‌های بسیاری آفریده است)

 6. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

  شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

  اگر خواهان قدم نهادن در راه عشق هستی، از بدنام شدن نترس. شیخ صنعان، خرقه‌اش را برای خریدن شراب، در نزد شراب فروش گرو گذاشته بود.

 7. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

  ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

  حال آن قلندر دوست‌داشتنی خوش باشد که در حالات سیر و سلوک خود، کمربند زرتشتیان را به کمر حلقه زده بود و در زیر آن، ذکر حمد پروردگار را نگهداری می‌کرد.

 8. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

  شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

  در زیر بام قصر آن حوری صفت، اشک چشم حافظ همانند جوی آبی در زیر درختان آن باغ روان بود. (اشاره به آیه 25 سوره بقره که در آن بهشت اینگونه توصیف شده است: باغ‌هایی که از زیر درختان آن جویبارها جاریند)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
 • پس زمینه شب متن نوشته: و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
گ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گرد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
کاین همه نقش عجب در گردش پرگا

  • بلبلی

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • نوا

   نوا
   نغمه، سرود، آواز، نام دستگاهی در موسیقی
   مال، دارایی، سود، بهره
   گرو، گروگان
  • خمار

   خمار
   ملالت و کدورتی است که پس از رفتن کیف شراب و غیره حاصل شود.
   به فتح اول و تشدید ثانی، در عربی، شراب فروش را می گویند
  • خرقه

   خِرقه
   لباسی که از وصله شدن تکه پارچه‌های گوناگون درست شده است. جامه مخصوص درویشان
  • شیخ صنعان

   شیخ صنعان
   نام پیری در داستانی از کتاب منطق الطیر عطار.
   عابدی گوشه نشین بود، سپس دلداده ٔ دختر ترسائی شد و از مسلمانی رو برتافت وبکلیسا شد و زنار بست
  • وقت

   وقت
   حالی است که در سر بنده پدید می‌آید و او با آن حال آرام است. وقتی است که سکون بر عارف واجب است. از این رو می‌گویند «عارف ابن الوقت است» یعنی عارف، ظاهراً و باطناً تابع وقت است.
  • زنار

   زنار
   کُستی ؛ شالی که زردشتیان به کمر بندند.
   رشته ای که مسیحیان به وسیلة آن صلیب را به گردن آویزند
  • قلندر

   قلندر
   شخص مجرد و بی‌قید
   درویش (بی قید در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات)
  • اطوار

   اطوار
   جمع طور: حالات ، وضع‌ها