باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
حافظ

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

 1. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

  شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

 2. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای

  کت خون ما حلالتر از شیر مادر است

 3. چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه

  تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است

 4. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

  دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

 5. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

  کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

 6. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت

  امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

 7. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

  عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

 8. فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است

  تا آب ما که منبعش الله اکبر است

 9. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

  با پادشه بگوی که روزی مقدر است

 10. حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو

  کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
تا آب ما که منبعش الله اکبر است
با پادشه بگوی که روزی مقدر است
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
تا آب ما که منبعش الله اکبر است
با پادشه بگوی که روزی مقدر است
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش
 • پس زمینه شب متن نوشته: شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
تا آب ما که منبعش الله اکبر است
با پادشه بگوی که روزی مقدر است
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش نی
 • پس زمینه سفید متن نوشته: شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
تا آب ما که منبعش الله اکبر است
با پادشه بگوی که روزی مقدر است
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زبا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
کز هر زب