اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
حافظ

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

 1. اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

  به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

 2. صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد

  به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

 3. در آستین مرقع پیاله پنهان کن

  که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است

 4. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می

  که موسم ورع و روزگار پرهیز است

 5. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر

  که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است

 6. سپهر برشده پرویزنیست خون افشان

  که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است

 7. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

  بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
 • پس زمینه شب متن نوشته: به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
در آستین مرقع پیاله پنهان کن
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرویزنیست خون افشان
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است
که موسم ورع و روزگار پرهیز است
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است