شعرفارسی

غزل
فروغ

 1. چون سنگها صدای مرا گوش میکنی

 2. سنگی و ناشنیده فراموش میکنی

 3. رگبار نو بهاری و خواب دریچه را

 4. از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی

 5. دست مرا که ساقه سبز نوازش است

 6. با بر گ های مرده هم آغوش میکنی

 7. گمراه تر از روح شرابی و دیده را

 8. در شعله می نشانی و مدهوش میکنی

 9. ای ماهی طلایی مرداب خون من

 10. خوش باد مستیت که مرا نوش میکنی

 11. تو دره بنفش غروبی که روز را

 12. بر سینه می فشاری و خاموش میکنی

 13. در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت

 14. او را به سایه از چه سیه پوش میکنی