پاییز
فروغ

 1. از چهره طبیعت افسونکار

 2. بر بسته ام دو چشم پر از غم را

 3. تا ننگرد نگاه تب آلودم

 4. این جلوه های حسرت و ماتم را

 5. پاییز ای مسافر خاک آلوده

 6. در دامنت چه چیز نهان داری

 7. جز برگهای مرده و خشکیده

 8. دیگر چه ثروتی به جهان داری

 9. جز غم چه میدهد به دل شاعر

 10. سنگین غروب تیره و خاموشت

 11. جز سردی و ملال چه میبخشد

 12. بر جان دردمند من آغوشت

 13. در دامن سکوت غم افزایت

 14. اندوه خفته می دهد آزارم

 15. آن آرزوی گمشده می رقصد

 16. در پرده های مبهم پندارم

 17. پاییز ای سرود خیال انگیز

 18. پاییز ای ترانه محنت بار

 19. پاییز ای تبسم افسرده

 20. بر چهره طبیعت افسونکار