موج
فروغ
https://www.sherfarsi.ir/forough/موج

 1. تو در چشم من همچو موجی

 2. خروشنده و سرکش و ناشکیبا

 3. که هر لحظه ات می کشاند بسویی

 4. نسیم هزار آرزوی فریبا

 5. تو موجی

 6. تو موجی و دریای حسرت مکانت

 7. پریشان رنگین افقهای فردا

 8. نگاه مه آلوده ی دیدگانت

 9. تو دائم بخود در ستیزی

 10. تو هرگز نداری سکونی

 11. تو دائم ز خود میگریزی

 12. تو آن ابر آشفته ی نیلگونی

 13. چه می شد خدا یا

 14. چه میشد اگر ساحلی دور بودم

 15. شبی با دو بازوی بگشوده خود

 16. ترا می ربودم ترا می ربودم