جنون
فروغ
https://www.sherfarsi.ir/forough/جنون

 1. دل گمراه من چه خواهد کرد

 2. با بهاری که میرسد از راه

 3. یا نیازی که رنگ می گیرد

 4. درتن شاخه های خشک و سیاه

 5. دل گمراه من چه خواهد کرد

 6. با نسیمی که می ترواد از آن

 7. بوی عشق کبوتر وحشی

 8. نفس عطرهای سرگردان

 9. لب من از ترانه میسوزد

 10. سینه ام عاشقانه میسوزد

 11. پوستم میشکافد از هیجان

 12. پیکرم از جوانه میسوزد

 13. هر زمان موج میزنم در خویش

 14. می روم میروم به جایی دور

 15. بوته گر گرفته خورشید

 16. سر راهم نشسته در تب نور

 17. من ز شرم شکوفه لبریزم

 18. یار من کیست ای بهار سپید

 19. گر نبوسد در این بهار مرا

 20. یار من نیست ای بهار سپید

 21. دشت بی تاب شبنم آلوده

 22. چه کسی را به خویش می خواند

 23. سبزه ها لحظه ای خموش خموش

 24. آنکه یار منست می داند

 25. آسمان می دود ز خویش برون

 26. دیگر او در جهان نمی گنجد

 27. آه گویی که این همه آبی

 28. در دل آسمان نمیگنجد

 29. در بهار او ز یاد خواهد برد

 30. سردی و ظلمت زمستان را

 31. می نهد روی گیسوانم باز

 32. تاج گلپونه های سوزان را

 33. ای بهار ای بهار افسونگر

 34. من سراپا خیال او شده ام

 35. در جنون تو رفته ام از خویش

 36. شعر و فریاد و آرزو شده ام

 37. می خزم همچو مار تبداری

 38. بر علفهای خیس تازه سرد

 39. آه با این خروش و این طغیان

 40. دل گمراه من چه خواهد کرد