بزد مهره در جام بر پشت پیل
فردوسی

 1. بزد مهره در جام بر پشت پیل

  ازو برشد آواز تا چند میل

 2. خروشیدن کوس با کرنای

  همان ژنده پیلان و هندی درای

 3. برآمد ز زاولستان رستخیز

  زمین خفته را بانگ برزد که خیز

 4. به پیش اندرون رستم پهلوان

  پس پشت او سالخورده گوان

 5. چنان شد ز لشکر در و دشت و راغ

  که بر سر نیارست پرید زاغ

 6. تبیره زدندی همی شست جای

  جهان را نه سر بود پیدا نه پای

 7. به هنگام بشکوفه گلستان

  بیاورد لشکر ز زابلستان

 8. ز زال آگهی یافت افراسیاب

  برآمد ز آرام و از خورد و خواب

 9. بیاورد لشکر سوی خوار ری

  بران مرغزاری که بد آب و نی

 10. ز ایران بیامد دمادم سپاه

  ز راه بیابان سوی رزمگاه

 11. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند

  سپهبد جهاندیدگان را بخواند

 12. بدیشان چنین گفت کای بخردان

  جهاندیده و کارکرده ردان

 13. هم ایدر من این لشکر آراستم

  بسی سروری و مهی خواستم

 14. پراگنده شد رای بی تخت شاه

  همه کار بی روی و بی سر سپاه

 15. چو بر تخت بنشست فرخنده زو

  ز گیتی یکی آفرین خاست نو

 16. شهی باید اکنون ز تخم کیان

  به تخت کیی بر کمر بر میان

 17. شهی کاو باورنگ دارد ز می

  که بی سر نباشد تن آدمی

 18. نشان داد موبد مرا در زمان

  یکی شاه با فر و بخت جوان

 19. ز تخم فریدون یل کیقباد

  که با فر و برزست و با رای و داد