این سیب که ناچیده به دامان تو افتاد
بهمنی
https://www.sherfarsi.ir/bahmani/این-سیب-که-ناچیده-به-دامان-تو-افتاد

 1. من با غزلی قانعم و با غزلی شاد

 2. تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد

 3. ویرانه نشینم من و بیت غزلم را

 4. هرگز نفروشم به دو صد خانه ی آباد

 5. من حسرت پرواز ندارم به دل آری

 6. در من قفسی هست که می خواهدم آزاد

 7. ای بال تخیل ببر آنجا غزلم را

 8. کش مردم آزاده بگویند مریزاد

 9. من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد

 10. آرام چه می جویی از این زاده ی اضداد

 11. می خواهم از این پس همه از عشق بگویم

 12. یک عمر عبث داد زدم بر سر بیداد

 13. مگذار که دندانزده ی غم شود ای دوست

 14. این سیب که ناچیده به دامان تو افتاد