گلهای بی شمیم به وجدم نمی کشند
بهمنی
https://www.sherfarsi.ir/bahmani/گلهای-بی-شمیم-به-وجدم-نمی-کشند

  1. امسال نیز یکسره سهم شما بهار

  2. ما را در این زمانه چه کاریست با بهار

  3. از پشت شیشه های کدر مات مانده ام

  4. کاین باغ رنگ کار خزان است یا بهار

  5. حتی تو را ز حافظه گل گرفته اند

  6. ای مثل من غریب در این روزها بهار

  7. دیشب هوایی تو شدم باز این غزل

  8. صادق ترین گواه دل تنگ ما بهار

  9. گلهای بی شمیم به وجدم نمی کشند

  10. رقصی در این میانه بماناد تابهار