شبهای شعر خوانی من بی فروغ نیست
بهمنی

 1. گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم

 2. حتی اگر به دیده رویا ببینیم

 3. من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست

 4. بر این گمان مباش که زیبا ببینیم

 5. شاعر شنیدنی ست ولی میل میل توست

 6. آماده ای که بشنوی ام یا ببینیم

 7. این واژه ها صراحت تنهایی من اند

 8. با این همه مخواه که تنها ببینیم

 9. مبهوت می شوی اگر از روزن ات شبی

 10. بی خویش در سماع غزل ها ببینیم

 11. یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم

 12. در خود که ناگزیری دریا ببینیم

 13. شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست

 14. اما تو با چراغ بیا تا ببینیم