بارانی
بهمنی
https://www.sherfarsi.ir/bahmani/بارانی

 1. با همه ی بی سر و سامانی ام

 2. باز به دنبال پریشانی ام

 3. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

 4. در پی ویران شدنی آنی ام

 5. آمده ام بلکه نگاهم کنی

 6. عاشق آن لحظه ی توفانی ام

 7. دلخوش گرمای کسی نیستم

 8. آماده ام تا تو بسوزانی ام

 9. آمده ام با عطش سالها

 10. تا تو کمی عشق بنوشانی ام

 11. ماهی برگشته ز دریا شدم

 12. تا که بگیری و بمیرانی ام

 13. خوبترین حادثه می دانمت

 14. خوبترین حادثه می دانی ام

 15. حرف بزن ابر مرا باز کن

 16. دیرزمانی است که بارانی ام

 17. حرف بزن حرف بزن سالهاست

 18. تشنه ی یک صحبت طولانی ام

 19. ها به کجا می کشی ام خوب من

 20. ها نکشانی به پشیمانی ام