غزل
باباطاهر
https://www.sherfarsi.ir/babataher/غزلی-از-باباطاهر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)

 1. دلا در عشق تو صد دفترستم

  که صد دفتر ز کونین ازبرستم

 2. منم آن بلبل گل ناشکفته

  که آذر در ته خاکسترستم

 3. دلم سوجه ز غصه وربریجه

  جفای دوست را خواهان ترستم

 4. مو آن عودم میان آتشستان

  که این نه آسمانها مجمرستم

 5. شد از نیل غم و ماتم دلم خون

  بچهره خوشتر از نیلوفرستم

 6. درین آلاله در کویش چو گلخن

  بداغ دل چو سوزان اخگرستم

 7. نه زورستم که با دشمن ستیزم

  نه بهر دوستان سیم و زرستم

 8. ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

  ولی بی دوست خونین ساغرستم

 9. چرم دایم درین مرز و درین کشت

  که مرغ خوگر باغ و برستم

 10. منم طاهر که از عشق نکویان

  دلی لبریز خون اندر برستم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (5000 تومان)