دوبیتی بخش پنجم
باباطاهر
https://www.sherfarsi.ir/babataher/دوبیتی-بخش-پنجم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)

 1. مو احوالم خرابه گر تو جویی

  جگر بندم کبابه گر تو جویی

 2. ته که رفتی و یار نو گرفتی

  قیامت هم حسابه گر تو جویی

 3. زخور این چهره ات افروته تر بی

  تیر عشقت بجانم روته تر بی

 4. مرا اختر بود خال سیاهت

  ز مو یارا که اختر سوته تر بی

 5. مرا دیوانه و شیدا ته دیری

  مرا سرگشته و رسوا ته دیری

 6. نمیدونم دلم دارد کجا جای

  همیدونم که دردی جا ته دیری

 7. زدست عشق هر شو حالم این بی

  سریرم خشت و بالینم زمین بی

 8. خوشم این بی که موته دوست دیرم

  هر آن ته دوست داره حالش این بی

 9. عزیزون از غم و درد جدایی

  به چشمونم نمانده روشنایی

 10. گرفتارم بدام غربت و درد

  نه یار و همدمی نه آشنایی

 11. ته که خورشید اوج دلربایی

  چنین بیرحم و سنگین دل چرایی

 12. به اول آنهمه مهر و محبت

  به آخر راه و رسم بی وفایی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (8500 تومان)