شعرفارسی

غزل در پرده ی دیرسال
امین پور

  1. چرا تا شکفتم

  2. چرا تا تو را داغ بودم نگفتم

  3. چرا بی هوا سرد شد باد

  4. چرا از دهن

  5. حرفهای من

  6. افتاد