شعرفارسی

نان ماشینی
امین پور

 1. آسمان تعطیل است

 2. بادها بیکارند

 3. ابر ها خشک و خسیس

 4. هق هق گریه ی خود را خوردند

 5. من دلم می خواهد

 6. دستمالی خیس

 7. روی پیشانی تبدار بیابان بکشم

 8. دستمالم را اما افسوس

 9. نان ماشینی

 10. در تصرف دارد

 11. آبروی ده ما را بردند