یادداشت های گم شده
امین پور
https://www.sherfarsi.ir/aminpour/یادداشت-های-گم-شده

 1. پس کجاست

 2. چند بار

 3. خرت و پرت های کیف بادکرده را

 4. زیر و رو کنم

 5. پوشه ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار

 6. کارتهای اعتبار

 7. کارت های دعوت عروسی و عزا

 8. قبض های آب و برق و غیره و کذا

 9. برگه ی حقوق و بیمه و جریمه و مساعده

 10. رونوشت بخشنامه های طبق قاعده

 11. نامه های رسمی و تعارفی

 12. نامه های مستقیم و محرمانه ی معرفی

 13. برگه ی رسید قسط های وام

 14. قسط های تا همیشه ناتمام

 15. پس کجاست

 16. چند بار

 17. جیب های پاره پوره را

 18. پشت و رو کنم

 19. چند تا بلیت تا شده

 20. چند اسکناس کهنه و مچاله

 21. چند سکه ی سیاه

 22. صورت خرید خوارو بار

 23. صورت خرید جنس های خانگی

 24. پس کجاست

 25. یادداشت های درد جاودانگی