اتفاق
امین پور
https://www.sherfarsi.ir/aminpour/اتفاق

 1. افتاد

 2. آنسان که برگ

 3. آن اتفاق زرد

 4. می افتد

 5. افتاد

 6. آنسان که مرگ

 7. آن اتفاق سرد

 8. می افتد

 9. اما

 10. او سبز بود و گرم که

 11. افتاد