نیایش
امین پور

  1. مبادا آسمان بی بال و بی پر

  2. مبادا در زمین دیوار بی در

  3. مبادا هیچ سقفی بی پرستو

  4. مبادا هیچ بامی بی کبوتر