فصل تقسیم
امین پور

 1. چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانیها

 2. دستها تشنه ی تقسیم فراوانیها

 3. با گل زخم سر راه تو آذین بستیم

 4. داغهای دل ما جای چراغانیها

 5. حالیا دست کریم تو برای دل ما

 6. سرپناهی است در این بی سر و سامانیها

 7. وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی

 8. ای سرانگشت تو آغاز گل افشانیها

 9. فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید

 10. فصل تقسیم غزل ها و غزلخوانیها

 11. سایه ی امن کسای تو مرا بر سر بس

 12. تا پناهم دهد از وحشت عریانیها

 13. چشم تو لایحیه ی روشن آغاز بهار

 14. طرح لبخند تو پایان پریشانیها