شعرفارسی

فال نیک
امین پور

  1. گفتی غزل بگو چه بگویم مجال کو

  2. شیرین من برای غزل شور و حال کو

  3. پر می زند دلم به هوای غزل ولی

  4. گیرم هوای پر زدنم هست بال کو

  5. گیرم به فال نیک بگیرم بهار را

  6. چشم و دلی برای تماشا و فال کو

  7. تقویم چارفصل دلم را ورق زدم

  8. آن برگهای سبز سرآغاز سال کو

  9. رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند

  10. حال سوال و حوصله ی قیل و قال کو