رفتن ، رسیدن است
امین پور

 1. موجیم و وصل ما از خود بریدن است

 2. ساحل بهانه ای است رفتن رسیدن است

 3. تا شعله در سریم پروانه اخگریم

 4. شمعیم و اشک ما در خود چکیدن است

 5. ما مرغ بی پریم از فوج دیگریم

 6. پرواز بال ما در خون تپیدن است

 7. پر می کشیم و بال بر پرده ی خیال

 8. اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است

 9. ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش

 10. آیین آینه خود را ندیدن است

 11. گفتی مرا بخوان خواندیم و خامشی

 12. پاسخ همین تو را تنها شنیدن است

 13. بی درد و بی غم است چیدن رسیده را

 14. خامیم و درد ما از کال چیدن است