حسرت همیشگی
امین پور

 1. حرفهای ما هنوز ناتمام

 2. تا نگاه می کنی

 3. وقت رفتن است

 4. باز هم همان حکایت همیشگی

 5. پیش از آن که با خبر شوی

 6. لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

 7. آی

 8. ای دریغ و حسرت همیشگی

 9. ناگهان

 10. چقدر زود

 11. دیر می شود