حرف آخر
امین پور
https://www.sherfarsi.ir/aminpour/حرف-آخر

 1. هزار خواهش و آیا

 2. هزار پرسش و اما

 3. هزار چون و هزاران چرای بی زیرا

 4. هزار بود و نبود

 5. هزار شاید و باید

 6. هزار باد و مباد

 7. هزار کار نکرده

 8. هزار کاش و اگر

 9. هزار بار نبرده

 10. هزار پوک و مگر

 11. هزار بار همیشه

 12. هزار بار هنوز

 13. مگر تو ای همه هرگز

 14. مگر تو ای همه هیچ

 15. مگر تو نقطه ی پایان

 16. بر این هزار خط ناتمام بگذاری

 17. مگر تو ای دم آخر

 18. در این میانه تو

 19. سنگ تمام بگذاری