شعرفارسی

تعبیر خواب
امین پور

 1. دیشب دوباره

 2. گویا خودم را خواب دیدم

 3. در آسمان پر می کشیدم

 4. و لا به لای ابرها پرواز میکردم

 5. و صبح چون از جا پریدم

 6. در رختخوابم

 7. یک مشت پر دیدم

 8. یک مشت پر گرم و پراکنده

 9. پایین بالش

 10. در رختخواب من نفس می زد

 11. آنگاه با خمیازه ای ناباورانه

 12. بر شانه های خسته ام دستی کشیدم

 13. بر شانه هایم

 14. انگار جای خالی چیزی

 15. چیزی شبیه بال

 16. احساس می کردم