الفبای درد
امین پور

  1. الفبای درد از لبم می تراود

  2. نه شبنم که خون از شبم می ترواد

  3. سه حرف است مضمون سی پاره ی دل

  4. الف لام میم از لبم می تراود

  5. چنان گرم هذیان عشقم که آتش

  6. به جای عرق از تبم می تراود

  7. ز دل بر لبم تا دعایی بر آید

  8. اجابت ز هر یاربم می تراود

  9. ز دین ریا بی نیازم بنازم

  10. به کفری که از مذهبم می تراود