بی رنگی
امین پور

 1. اگر نه رنگ

 2. اگر نه چشمواره های تنگ بود

 3. کدام خاره سنگ بود

 4. که تاب آبگینه دیدنش نبود

 5. کدام کرم پیله بود

 6. که بال در هوای گل پریدنش نبود

 7. کدام خار و سبزه و گیاه زرد بود

 8. که آفتاب گردان

 9. نبود

 10. کدام شبنم و حباب

 11. کدام سایه و سراب

 12. که آفتاب سرمدی نبود

 13. کدام گل

 14. گل محمدی نبود