گفتار اندر پرهیز کردن از صحبت احداث
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/گفتار-اندر-پرهیز-کردن-از-صحبت-احداث

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)

 1. خرابت کند شاهد خانه کن

  برو خانه آباد گردان به زن

 2. نشاید هوس باختن با گلی

  که هر بامدادش بود بلبلی

 3. چو خود را به هر مجلسی شمع کرد

  تو دیگر چو پروانه گردش مگرد

 4. زن خوب خوش خوی آراسته

  چه ماند به نادان نو خاسته

 5. در او دم چو غنچه دمی از وفا

  که از خنده افتد چو گل در قفا

 6. نه چون کودک پیچ بر پیچ شنگ

  که چون مقل نتوان شکستن به سنگ

 7. مبین دل فریبش چو حور بهشت

  کزان روی دیگر چو غول است زشت

 8. گرش پای بوسی نداردت پاس

  ورش خاک باشی نداند سپاس

 9. سر از مغز و دست از درم کن تهی

  چو خاطر به فرزند مردم دهی

 10. مکن بد به فرزند مردم نگاه

  که فرزند خویشت برآید تباه

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)