هر که هر بامداد پیش کسیست
سعدی

 1. هر که هر بامداد پیش کسیست

  هر شبانگاه در سرش هوسیست

 2. دل منه بر وفای صحبت او

  کانچنان را حریف چون تو بسیست

 3. مهربانی و دوستی ورزد

  تا تو را مکنتی و دسترسیست

 4. گوید اندر جهان تویی امروز

  گر مرا مونسی و همنفسیست

 5. باز با دیگری همین گوید

  کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست

 6. همچو زنبور در به در پویان

  هر کجا طعمه ای بود مگسیست

 7. همه دعوی و فارغ از معنی

  راست گویی میان تهی جرسیست

 8. پیش آن ذم این کند که خریست

  نزد این عیب آن کند که خسیست

 9. هر کجا بینی این چنین کس را

  التفاتش مکن که هیچ کسیست

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را
 • پس زمینه شب متن نوشته: هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را
 • پس زمینه سفید متن نوشته: هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: هر که هر بامداد پیش کسیست
دل منه بر وفای صحبت او
مهربانی و دوستی ورزد
گوید اندر جهان تویی امروز
باز با دیگری همین گوید
همچو زنبور در به در پویان
همه دعوی و فارغ از معنی
پیش آن ذم این کند که خریست
هر کجا بینی این چنین کس را هر شبانگاه در سرش هوسیست
کانچنان را حریف چون تو بسیست
تا تو را مکنتی و دسترسیست
گر مرا مونسی و همنفسیست
کاین جهان بی تو بر دلم قفسیست
هر کجا طعمه ای بود مگسیست
راست گویی میان تهی جرسیست
نزد این عیب آن کند که خسیست
التفاتش مکن که هیچ کسیست