حکایت مجنون و صدق محبت او
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/حکایت-مجنون-و-صدق-محبت-او

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)

 1. به مجنون کسی گفت کای نیک پی

  چه بودت که دیگر نیایی به حی

 2. مگر در سرت شور لیلی نماند

  خیالت دگر گشت و میلی نماند

 3. چو بشنید بیچاره بگریست زار

  که ای خواجه دستم ز دامن بدار

 4. مرا خود دلی دردمندست ریش

  تو نیزم نمک بر جراحت مریش

 5. نه دوری دلیل صبوری بود

  که بسیار دوری ضروری بود

 6. بگفت ای وفادار فرخنده خوی

  پیامی که داری به لیلی بگوی

 7. بگفتا مبر نام من پیش دوست

  که حیف است نام من آن جا که اوست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)