شعرفارسی

قطعات در ستایش
سعدی

  1. هر که در بند تو شد بسته جاوید بماند

    پای رفتن به حقیقت نبود بندی را

  2. بندگان شکر خداوند بگویند ولیک

    چه توان گفت کرمهای خداوندی را