یار با ما بی وفایی می کند
سعدی

 1. یار با ما بی وفایی می کند

  بی گناه از من جدایی می کند

 2. شمع جانم را بکشت آن بی وفا

  جای دیگر روشنایی می کند

 3. می کند با خویش خود بیگانگی

  با غریبان آشنایی می کند

 4. جوفروشست آن نگار سنگ دل

  با من او گندم نمایی می کند

 5. یار من اوباش و قلاشست و رند

  بر من او خود پارسایی می کند

 6. ای مسلمانان به فریادم رسید

  کان فلانی بی وفایی می کند

 7. کشتی عمرم شکستست از غمش

  از من مسکین جدایی می کند

 8. آن چه با من می کند اندر زمان

  آفت دور سمایی می کند

 9. سعدی شیرین سخن در راه عشق

  از لبش بوسی گدایی می کند

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق
 • پس زمینه شب متن نوشته: بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: یار با ما بی وفایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
می کند با خویش خود بیگانگی
جوفروشست آن نگار سنگ دل
یار من اوباش و قلاشست و رند
ای مسلمانان به فریادم رسید
کشتی عمرم شکستست از غمش
آن چه با من می کند اندر زمان
سعدی شیرین سخن در راه عشق بی گناه از من جدایی می کند
جای دیگر روشنایی می کند
با غریبان آشنایی می کند
با من او گندم نمایی می کند
بر من او خود پارسایی می کند
کان فلانی بی وفایی می کند
از من مسکین جدایی می کند
آفت دور سمایی می کند
از لبش بوسی گدایی می کند