در آداب صحبت گفتار هفتاد و هفتم
سعدی

  1. حلم شتر چنانکه معلومست اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد گردن از متابعتش نپیچد اما اگر دره هولناک پیش آید که موجب هلاک باشد و طفل آنجا بنادانی خواهد رفتن زمام از کفش درگسلاند و بیش مطاوعت نکند که هنگام درشتی ملاطفت مذمومست و گویند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زیادت کند

  2. کسی که لطف کند با تو خاک پایش باش

    وگر ستیزه کند در دو چشمش آکن خاک

  3. سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی

    که زنگ خورده نگردد بنرم سوهان پاک