یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حافظ

 1. یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

  یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی

 2. حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم

  تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی

 3. می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم

  نومید کی توان بود از لطف لایزالی

 4. ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش

  تا در به در بگردم قلاش و لاابالی

 5. از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک

  امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی

 6. چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت

  حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی

 7. صافیست جام خاطر در دور آصف عهد

  قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال

 8. الملک قد تباهی من جده و جده

  یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی

 9. مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت

  برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست
 • پس زمینه شب متن نوشته: یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست نق
 • پس زمینه سفید متن نوشته: یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد
الملک قد تباهی من جده و جده
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکای
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد
الملک قد تباهی من جده و جده
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد
الملک قد تباهی من جده و جده
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا می
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد
الملک قد تباهی من جده و جده
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
حافظ مکن شکایت تا م