شعرفارسی

به من سلام فرستاد دوستی امروز
حافظ

 1. به من سلام فرستاد دوستی امروز

  که ای نتیجه کلکت سواد بینایی

 2. پس از دو سال که بختت به خانه باز آورد

  چرا ز خانه خواجه به در نمی آیی

 3. جواب دادم و گفتم بدار معذورم

  که این طریقه نه خودکامیست و خودرایی

 4. وکیل قاضی ام اندر گذر کمین کرده ست

  به کف قباله دعوی چو مار شیدایی

 5. که گر برون نهم از آستان خواجه قدم

  بگیردم سوی زندان برد به رسوایی

 6. جناب خواجه حصار من است گر اینجا

  کسی نفس زند از حجت تقاضایی

 7. به عون قوت بازوی بندگان وزیر

  به سیلی اش بشکافم دماغ سودایی

 8. همیشه باد جهانش به کام وز سر صدق

  کمر به بندگی اش بسته چرخ مینایی

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 1. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه کاهی مناسب پروفایل
 2. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه قرمز مناسب پروفایل
 3. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه شب مناسب پروفایل
 4. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه سفید مناسب پروفایل
 5. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه غروب مناسب پروفایل
 6. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه بنفش مناسب پروفایل
 7. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه سیاه مناسب پروفایل
 8. عکس نوشته شعر به من سلام فرستاد دوستی امروز از حافظ با پس زمینه طبیعت مناسب پروفایل

  کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم