ای دوست دل از جفای دشمن درکش
حافظ

 1. ای دوست دل از جفای دشمن درکش

  با روی نکو شراب روشن درکش

 2. با اهل هنر گوی گریبان بگشای

  وز نااهلان تمام دامن درکش

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای
 • پس زمینه شب متن نوشته: با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای
 • پس زمینه سفید متن نوشته: با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای با روی نکو شراب روشن درکش
وز نااهلان تمام دامن درکش