من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
حافظ

 1. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم

  صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم

 2. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

  با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

 3. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است

  گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم

 4. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا

  تا در میان میکده سر بر نمی کنم

 5. ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

  محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم

 6. این تقواام تمام که با شاهدان شهر

  ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم

 7. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است

  من ترک خاک بوسی این در نمی کنم

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
 • پس زمینه شب متن نوشته: صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
 • پس زمینه سفید متن نوشته: صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
این تقواام تمام که با شاهدان شهر
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
تا در میان میکده سر بر نمی کنم
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم