در آداب صحبت گفتار نودم
سعدی

  1. زمین را از آسمان نثارست و آسمانرا از زمین غبار کل اناء یترشح بمافیه

  2. گرت خوی من آمد ناسزاوار

    تو خوی نیک خویش از دست مگذار