پند
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/پند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (20000 تومان)

 1. ای که پنجاه رفت و در خوابی

  مگر این پنج روزه دریابی

 2. تا کی این باد کبر و آتش خشم

  شرم بادت که قطره آبی

 3. کهل گشتی و همچنان طفلی

  شیخ بودی و همچنان شابی

 4. تو به بازی نشسته و ز چپ و راست

  می رود تیر چرخ پرتابی

 5. تا درین گله گوسفندی هست

  ننشیند فلک ز قصابی

 6. تو چراغی نهاده بر ره باد

  خانه ای در ممر سیلابی

 7. گر به رفعت سپهر و کیوانی

  ور به حسن آفتاب و مهتابی

 8. ور به مشرق روی به سیاحی

  ور به مغرب رسی به جلابی

 9. ور به مردی ز باد درگذری

  ور به شوخی چو برق بشتابی

 10. ور به تمکین ابن عفانی

  ور به نیروی ابن خطابی

 11. ور به نعمت شریک قارونی

  ور به قوت عدیل سهرابی

 12. ور میسر شود که سنگ سیاه

  زر صامت کنی به قلابی

 13. ملک الموت را به حیله و زور

  نتوانی که دست برتابی

 14. منتهای کمال نقصانست

  گل بریزد به وقت سیرابی

 15. تو که مبدا و مرجعت اینست

  نه سزاوار کبر و اعجابی

 16. خشت بالین گور یاد آور

  ای که سر بر کنار احبابی

 17. خفتنت زیر خاک خواهد بود

  ای که در خوابگاه سنجابی

 18. بانگ طبلت نمی کند بیدار

  تو مگر مرده ای نه در خوابی

 19. بس خلایق فریفتست این سیم

  که تو لرزان برو چو سیمابی

 20. بس جهان دیده این درخت قدیم

  که تو پیچان برو چو لبلابی

 21. بس بگردید و بس بخواهد گشت

  بر سر ما سپهر دولابی

 22. تو ممیز به عقل و ادراکی

  نه مکرم به جاه و انسابی

 23. تو به دین ارجمند و نیکونام

  نه به دنیا و ملک و اسبابی

 24. ابلهی صد عتابی خارا

  گر بپوشد خریست عتابی

 25. نقش دیوار خانه ای تو هنوز

  گر همین صورتی و القابی

 26. ای مرید هوای نفس حریص

  تشنه بر زهر همچو جلابی

 27. قیمت خویشتن خسیس مکن

  که تو در اصل جوهری نابی

 28. دست و پایی بزن به چاره و جهد

  که عجب در میان غرقابی

 29. عهدهای شکسته را چه طریق

  چاره هم توبتست و شعابی

 30. به در بی نیاز نتوان رفت

  جز به مستغفری و اوابی

 31. تو در خلق می زنی شب و روز

  لاجرم بی نصیب ازین بابی

 32. کی دعای تو مستجاب کند

  که به یک روح در دو محرابی

 33. یارب از جنس ما چه خیر آید

  تو کرم کن که رب اربابی

 34. غیب دان و لطیف و بی چونی

  سترپوش و کریم و توابی

 35. سعدیا راستی ز خلق مجوی

  چون تو در نفس خود نمی یابی

 36. جای گریه ست بر مصیبت پیر

  تو چو کودک هنوز لعابی

 37. با همه عیب خویشتن شب و روز

  در تکاپوی عیب اصحابی

 38. گر همه علم عالمت باشد

  بی عمل مدعی و کذابی

 39. پیش مردان آفتاب صفت

  به اضافت چو کرم شب تابی

 40. پیر بودی و ره ندانستی

  تو نه پیری که طفل کتابی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (20000 تومان)