نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
سعدی

 1. نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی

  که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی

 2. قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد

  هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی

 3. مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر

  تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی

 4. همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن

  ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی

 5. عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم

  ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی

 6. اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین

  نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی

 7. خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد

  ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی

 8. مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد

  نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی

 9. تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن

  که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی

 10. نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری

  که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی

 11. من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید

  و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی
که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی
که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی
و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروا
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی
که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی
که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی
و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروا
 • پس زمینه شب متن نوشته: که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی
که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی
که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی
و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروای
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی
ملولی را چه غم دارد ز حال ناشکیبایی
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمنایی
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی
نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی
که ما را با کسی دیگر نماندست از تو پروایی
که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی
و گر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصایی نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروا
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن
عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم
اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین
خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن
نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو ب
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن
عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم
اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین
خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن
نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی ف
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن
عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم
اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین
خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن
نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی ف
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
همی دانم که فریادم به گوشش می رسد لیکن
عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم
اگر فرهاد را حاصل نشد پیوند با شیرین
خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن
نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
هزاران سرو بستانی