دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
حافظ

حلقه صوفیان

 1. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

  تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

 2. دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت

  باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

 3. هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد

  ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود

 4. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

  فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

 5. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

  دام راهم شکن طره هندوی تو بود

 6. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من

  که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود

 7. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

  کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
 • پس زمینه شب متن نوشته: تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
 • پس زمینه سفید متن نوشته: تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می داد
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود