شعرفارسی

کس این کند که دل از یار خویش بردارد
سعدی

 1. کس این کند که دل از یار خویش بردارد

  مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد

 2. که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق

  دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

 3. اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد

  که از صفای درون با یکی نظر دارد

 4. هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

  کجاست مرد که با ما سر سفر دارد

 5. گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر

  نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد

 6. و گر بهشت مصور کنند عارف را

  به غیر دوست نشاید که دیده بردارد

 7. از آن متاع که در پای دوستان ریزند

  مرا سریست ندانم که او چه سر دارد

 8. دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق

  چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد

 9. عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر

  کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد

 10. نظر به روی تو انداختن حرامش باد

  که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد
به غیر دوست نشاید که دیده بردارد
مرا سریست ندانم که او چه سر دارد
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد
کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد
که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله ش
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد
به غیر دوست نشاید که دیده بردارد
مرا سریست ندانم که او چه سر دارد
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد
کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد
که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله ش
 • پس زمینه شب متن نوشته: مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد
به غیر دوست نشاید که دیده بردارد
مرا سریست ندانم که او چه سر دارد
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد
کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد
که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله شیر
 • پس زمینه سفید متن نوشته: مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد
به غیر دوست نشاید که دیده بردارد
مرا سریست ندانم که او چه سر دارد
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد
کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد
که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله ش
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر
و گر بهشت مصور کنند عارف را
از آن متاع که در پای دوستان ریزند
دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر
نظر به روی تو انداختن حرامش باد مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که ان
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر
و گر بهشت مصور کنند عارف را
از آن متاع که در پای دوستان ریزند
دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر
نظر به روی تو انداختن حرامش باد مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر
و گر بهشت مصور کنند عارف را
از آن متاع که در پای دوستان ریزند
دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر
نظر به روی تو انداختن حرامش باد مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه از
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: کس این کند که دل از یار خویش بردارد
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر
و گر بهشت مصور کنند عارف را
از آن متاع که در پای دوستان ریزند
دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر
نظر به روی تو انداختن حرامش باد مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
که از صفای درون با یکی نظر دارد
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد
نه عاشقست که اندیشه ا