عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
سعدی

 1. عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم

  بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم

 2. بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط

  تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم

 3. دیگران با همه کس دست در آغوش کنند

  ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم

 4. نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز

  ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم

 5. گر به خواری ز در خویش براند ما را

  به امیدش بنشینیم و به درها نرویم

 6. گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند

  به تظلم به در خانه اعدا نرویم

 7. پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط

  که اگر نقش بساطت برود ما نرویم

 8. به درشتی و جفا روی مگردان از ما

  که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم

 9. سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست

  که اگر مجنون گویند به سودا نرویم

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعدا نرویم
که اگر نقش بساطت برود ما نرویم
که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم
که اگر مجنون گویند به سودا نرویم عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعدا نرویم
که اگر نقش بساطت برود ما نرویم
که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم
که اگر مجنون گویند به سودا نرویم عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پ
 • پس زمینه شب متن نوشته: بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعدا نرویم
که اگر نقش بساطت برود ما نرویم
که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم
که اگر مجنون گویند به سودا نرویم عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پار
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعدا نرویم
که اگر نقش بساطت برود ما نرویم
که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم
که اگر مجنون گویند به سودا نرویم عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند
پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط
به درشتی و جفا روی مگردان از ما
سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خ
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند
پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط
به درشتی و جفا روی مگردان از ما
سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند
پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط
به درشتی و جفا روی مگردان از ما
سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اعد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز
گر به خواری ز در خویش براند ما را
گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند
پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط
به درشتی و جفا روی مگردان از ما
سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
به تظلم به در خانه اع