مرا دلیست گرفتار عشق دلداری
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/مرا-دلیست-گرفتار-عشق-دلداری

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)

 1. مرا دلیست گرفتار عشق دلداری

  سمن بری صنمی گلرخی جفاکاری

 2. ستمگری شغبی فتنه ای دل آشوبی

  هنروری عجبی طرفه ای جگرخواری

 3. بنفشه زلفی نسرین بری سمن بویی

  که ماه را بر حسنش نماند بازاری

 4. همای فری طاووس حسن و طوطی نطق

  به گاه جلوه گری چون تذرورفتاری

 5. دلم به غمزه جادو ربود دوری کرد

  کنون بماندم بی او چو نقش دیواری

 6. ز وصل او چو کناری طمع نمی دارم

  کناره کردم و راضی شدم به دیداری

 7. ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

  چه چاره سازد در دام دل گرفتاری

 8. در اشتیاق جمالش چنان همی نالم

  چو بلبلی که بماند میان گلزاری

 9. حدیث سعدی در عشق او چو بیهده ست

  نزد دمی چو ندارد زبان گفتاری

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)