آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/آمدی-وه-که-چه-مشتاق-و-پریشان-بودم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)

 1. آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

  تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم

 2. نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند

  که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم

 3. بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب

  که نه در بادیه خار مغیلان بودم

 4. زنده می کرد مرا دم به دم امید وصال

  ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم

 5. به تولای تو در آتش محنت چو خلیل

  گوییا در چمن لاله و ریحان بودم

 6. تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح

  همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم

 7. سعدی از جور فراقت همه روز این می گفت

  عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)