هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/هر-شب-اندیشه-دیگر-کنم-و-رای-دگر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)

 1. هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر

  که من از دست تو فردا بروم جای دگر

 2. بامدادان که برون می نهم از منزل پای

  حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر

 3. هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست

  ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر

 4. زان که هرگز به جمال تو در آیینه وهم

  متصور نشود صورت و بالای دگر

 5. وامقی بود که دیوانه عذرایی بود

  منم امروز و تویی وامق و عذرای دگر

 6. وقت آنست که صحرا گل و سنبل گیرد

  خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر

 7. بامدادان به تماشای چمن بیرون آی

  تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر

 8. هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

  گویم این نیز نهم بر سر غم های دگر

 9. بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست

  سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4500 تومان)