مگر نسیم سحر بوی یار من دارد
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/مگر-نسیم-سحر-بوی-یار-من-دارد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4000 تومان)

 1. مگر نسیم سحر بوی یار من دارد

  که راحت دل امیدوار من دارد

 2. به پای سرو درافتاده اند لاله و گل

  مگر شمایل قد نگار من دارد

 3. نشان راه سلامت ز من مپرس که عشق

  زمام خاطر بی اختیار من دارد

 4. گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو

  طراوت گل و بوی بهار من دارد

 5. دگر سر من و بالین عافیت هیهات

  بدین هوس که سر خاکسار من دارد

 6. به هرزه در سر او روزگار کردم و او

  فراغت از من و از روزگار من دارد

 7. مگر به درد دلی بازمانده ام یا رب

  کدام دامن همت غبار من دارد

 8. به زیر بار تو سعدی چو خر به گل درماند

  دلت نسوزد که بیچاره بار من دارد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4000 تومان)