گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
حافظ

 1. گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

  تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

 2. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

  حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

 3. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

  ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

 4. اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

  که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود

 5. عشق می ورزم و امید که این فن شریف

  چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

 6. دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت

  سببی ساز خدایا که پشیمان نشود

 7. حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را

  تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود

 8. ذره را تا نبود همت عالی حافظ

  طالب چشمه خورشید درخشان نشود

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
طالب چشمه خورشید درخشان نشود گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
طالب چشمه خورشید درخشان نشود گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی
 • پس زمینه شب متن نوشته: تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
طالب چشمه خورشید درخشان نشود گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی ز
 • پس زمینه سفید متن نوشته: تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
طالب چشمه خورشید درخشان نشود گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
ذره را تا نبود همت عالی حافظ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
ت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
ذره را تا نبود همت عالی حافظ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خ
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
ذره را تا نبود همت عالی حافظ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر خ
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
ذره را تا نبود همت عالی حافظ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تا دگر