بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
حافظ

 1. بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

  که تاب من به جهان طره فلانی داد

 2. دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

  درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

 3. شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب

  به مومیایی لطف توام نشانی داد

 4. تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

  که دست دادش و یاری ناتوانی داد

 5. برو معالجه خود کن ای نصیحتگو

  شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

 6. گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت

  دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
 • پس زمینه شب متن نوشته: که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت که تاب من به جهان طره فلانی داد
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
به مومیایی لطف توام نشانی داد
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد