شعرفارسی

حال خونین دلان که گوید باز
حافظ

 1. حال خونین دلان که گوید باز

  و از فلک خون خم که جوید باز

 2. شرمش از چشم می پرستان باد

  نرگس مست اگر بروید باز

 3. جز فلاطون خم نشین شراب

  سر حکمت به ما که گوید باز

 4. هر که چون لاله کاسه گردان شد

  زین جفا رخ به خون بشوید باز

 5. نگشاید دلم چو غنچه اگر

  ساغری از لبش نبوید باز

 6. بس که در پرده چنگ گفت سخن

  ببرش موی تا نموید باز

 7. گرد بیت الحرام خم حافظ

  گر نمیرد به سر بپوید باز

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ
 • پس زمینه شب متن نوشته: و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: حال خونین دلان که گوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد
جز فلاطون خم نشین شراب
هر که چون لاله کاسه گردان شد
نگشاید دلم چو غنچه اگر
بس که در پرده چنگ گفت سخن
گرد بیت الحرام خم حافظ و از فلک خون خم که جوید باز
نرگس مست اگر بروید باز
سر حکمت به ما که گوید باز
زین جفا رخ به خون بشوید باز
ساغری از لبش نبوید باز
ببرش موی تا نموید باز
گر نمیرد به سر بپوید باز