نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
حافظ

 1. نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

  ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

 2. صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

  شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

 3. خوش بود گر محک تجربه آید به میان

  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

 4. خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب

  ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

 5. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

  عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

 6. غم دنیی دنی چند خوری باده بخور

  حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

 7. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش

  گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
 • پس زمینه شب متن نوشته: ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
 • پس زمینه سفید متن نوشته: ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد