در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/در-خرابات-مغان-گر-گذر-افتد-بازم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4500 تومان)

 1. در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

  حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

 2. حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم

  خازن میکده فردا نکند در بازم

 3. ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی

  جز بدان عارض شمعی نبود پروازم

 4. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

  با خیال تو اگر با دگری پردازم

 5. سر سودای تو در سینه بماندی پنهان

  چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم

 6. مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

  به هوایی که مگر صید کند شهبازم

 7. همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم

  از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم

 8. ماجرای دل خون گشته نگویم با کس

  زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

 9. گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد

  همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (4500 تومان)
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چن
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چن
 • پس زمینه شب متن نوشته: حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چنگ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چن
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خ
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب خ
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
خازن میکده فردا نکند در بازم
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
با خیال تو اگر با دگری پردازم
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم
به هوایی که مگر صید کند شهبازم
از لب