گزار
سهراب

  1. باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر دردستم

  2. مرغانی می خوانند نیلوفر وا میشد کوزه تر بشکستم

  3. در بستم

  4. و در ایوان تماشای تو بنشستم