نا
سهراب
https://www.sherfarsi.ir/sohrab/نا

  1. باد آمد دربگشا اندوه خدا آورد

  2. خانه بروب افشان گل پیک آمد مژده ز نا آورد

  3. آب آمد آب آمد از دشت خدایان نیز گلهای سیا آورد

  4. ما خفته او آمد خنده شیطان رابر لب ما آورد

  5. مرگ آمد

  6. حیرت مارا برد

  7. ترس شما آورد

  8. در خاکی صبح آمد سیب طلا از باغ طلا آورد