سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
سعدی

 1. سرو چمن پیش اعتدال تو پستست

  روی تو بازار آفتاب شکستست

 2. شمع فلک با هزار مشعل انجم

  پیش وجودت چراغ باز نشستست

 3. توبه کند مردم از گناه به شعبان

  در رمضان نیز چشم های تو مستست

 4. این همه زورآوری و مردی و شیری

  مرد ندانم که از کمند تو جستست

 5. این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست

  وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست

 6. دیده به دل می برد حکایت مجنون

  دیده ندارد که دل به مهر نبستست

 7. دست طلب داشتن ز دامن معشوق

  پیش کسی گو کش اختیار به دستست

 8. با چو تو روحانیی تعلق خاطر

  هر که ندارد دواب نفس پرستست

 9. منکر سعدی که ذوق عشق ندارد

  نیشکرش در دهان تلخ کبستست

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ندارد دواب نفس پرستست
نیشکرش در دهان تلخ کبستست سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو ت
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ندارد دواب نفس پرستست
نیشکرش در دهان تلخ کبستست سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو ت
 • پس زمینه شب متن نوشته: روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ندارد دواب نفس پرستست
نیشکرش در دهان تلخ کبستست سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو تو
 • پس زمینه سفید متن نوشته: روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ندارد دواب نفس پرستست
نیشکرش در دهان تلخ کبستست سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو ت
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو تو روحانیی تعلق خاطر
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو تو روحانیی تعلق خاطر
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ن
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو تو روحانیی تعلق خاطر
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که ن
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم
توبه کند مردم از گناه به شعبان
این همه زورآوری و مردی و شیری
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست
دیده به دل می برد حکایت مجنون
دست طلب داشتن ز دامن معشوق
با چو تو روحانیی تعلق خاطر
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد روی تو بازار آفتاب شکستست
پیش وجودت چراغ باز نشستست
در رمضان نیز چشم های تو مستست
مرد ندانم که از کمند تو جستست
وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده ندارد که دل به مهر نبستست
پیش کسی گو کش اختیار به دستست
هر که