شعرفارسی

رباعیات ۶
سعدی

 1. آن خال حسن که دیدمی خالی شد

  وان لعبت با جمال جمالی شد

 2. چال زنخش که جان درو می آسود

  تا ریش برآورد سیه چالی شد

 3. *****

 4. دانی که چرا بر دهنم راز آمد

  مرغ دلم از درون به پرواز آمد

 5. از من نه عجب که هاون رویین تن

  از یار جفا دید و به آواز آمد

 6. *****

 7. روزی نظرش بر من درویش آمد

  دیدم که معلم بداندیش آمد

 8. نگذاشت که آفتاب بر من تابد

  آن سایه گران چو ابر در پیش آمد

 9. *****

 10. گفتم شب وصل و روز تعطیل آمد

  کان شوخ دوان دوان به تعجیل آمد

 11. گفتم که نمی نهی رخی بر رخ من

  گفتا برو ابلهی مکن پیل آمد

 12. *****

 13. وقت گل و روز شادمانی آمد

  آن شد که به سرما نتوانی آمد

 14. رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود

  سرما شد و وقت مهربانی آمد

 15. *****

 16. در چشم من آمد آن سهی سرو بلند

  بربود دلم ز دست و در پای افکند

 17. ای دیده شوخ می برد دل به کمند

  خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند

 18. *****

 19. در خرقه توبه آمدم روزی چند

  چشمم به دهان واعظ و گوش به پند

 20. ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند

  وز یاد برفتم سخن دانشمند

 21. *****

 22. گویند مرو در پی آن سرو بلند

  انگشت نمای خلق بودن تا چند

 23. بی فایده پندم مده ای دانشمند

  من چون نروم که می برندم به کمند

 24. *****

 25. کس با تو عدو محاربت نتواند

  زیرا که گرفتار کمندت ماند

 26. نه دل دهدش که با تو شمشیر زند

  نه صبر کها ز تو روی برگرداند

 27. *****

 28. آنان که پریروی و شکر گفتارند

  حیفست که روی خوب پنهان دارند

 29. فی الجمله نقاب نیز بیفایده نیست

  تا زشت بپوشند و نکو بگذارند

 30. *****