امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
سعدی

 1. امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس

  عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس

 2. پستان یار در خم گیسوی تابدار

  چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس

 3. یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار

  بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس

 4. تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح

  یا از در سرای اتابک غریو کوس

 5. لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود

  برداشتن بگفته بیهوده خروس

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود
 • پس زمینه شب متن نوشته: عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود
 • پس زمینه سفید متن نوشته: عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
پستان یار در خم گیسوی تابدار
یک شب که دوست فتنه خفتست زینهار
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس
یا از در سرای اتابک غریو کوس
برداشتن بگفته بیهوده خروس

  • آبنوس

   آبنوس
   چوب آبنوس
   صنایع دستی آبنوس
   صنایع دستی آبنوس
   چوبی سیاه رنگ و سخت و سنگین و گرانبها از درختی به همین نام