مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
سعدی

 1. مرا چو آرزوی روی آن نگار آید

  چو بلبلم هوس ناله های زار آید

 2. میان انجمن از لعل او چو آرم یاد

  مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید

 3. ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد

  ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید

 4. گلی به دست من آید چو روی تو هیهات

  هزار سال دگر گر چنین بهار آید

 5. خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا

  ز گلستان جمالش نصیب خار آید

 6. طمع مدار وصالی که بی فراق بود

  هرآینه پس هر مستیی خمار آید

 7. مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت

  که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید

 8. فراق یار به یک بار بیخ صبر بکند

  بهار وصل ندانم که کی به بار آید

 9. دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی

  چو بر امید وصالست خوشگوار آید

 10. پس از تحمل سختی امید وصل مراست

  که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید

 11. ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا

  بجست و در دل مردان هوشیار آید

 12. چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من

  مرا همان نفس از عمر در شمار آید

 13. بجز غلامی دلدار خویش سعدی را

  ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید
هزار سال دگر گر چنین بهار آید
ز گلستان جمالش نصیب خار آید
هرآینه پس هر مستیی خمار آید
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید
بهار وصل ندانم که کی به بار آید
چو بر امید وصالست خوشگوار آید
که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
بجست و در دل مردان هوشیار آید
مرا همان نفس از عمر در شمار آید
ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله م
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید
هزار سال دگر گر چنین بهار آید
ز گلستان جمالش نصیب خار آید
هرآینه پس هر مستیی خمار آید
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید
بهار وصل ندانم که کی به بار آید
چو بر امید وصالست خوشگوار آید
که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
بجست و در دل مردان هوشیار آید
مرا همان نفس از عمر در شمار آید
ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله م
 • پس زمینه شب متن نوشته: چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید
هزار سال دگر گر چنین بهار آید
ز گلستان جمالش نصیب خار آید
هرآینه پس هر مستیی خمار آید
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید
بهار وصل ندانم که کی به بار آید
چو بر امید وصالست خوشگوار آید
که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
بجست و در دل مردان هوشیار آید
مرا همان نفس از عمر در شمار آید
ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله مرا
 • پس زمینه سفید متن نوشته: چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید
هزار سال دگر گر چنین بهار آید
ز گلستان جمالش نصیب خار آید
هرآینه پس هر مستیی خمار آید
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید
بهار وصل ندانم که کی به بار آید
چو بر امید وصالست خوشگوار آید
که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
بجست و در دل مردان هوشیار آید
مرا همان نفس از عمر در شمار آید
ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله م
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد
گلی به دست من آید چو روی تو هیهات
خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا
طمع مدار وصالی که بی فراق بود
مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
فراق یار به یک بار بیخ صبر بکند
دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی
پس از تحمل سختی امید وصل مراست
ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا
چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنا
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد
گلی به دست من آید چو روی تو هیهات
خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا
طمع مدار وصالی که بی فراق بود
مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
فراق یار به یک بار بیخ صبر بکند
دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی
پس از تحمل سختی امید وصل مراست
ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا
چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد
گلی به دست من آید چو روی تو هیهات
خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا
طمع مدار وصالی که بی فراق بود
مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
فراق یار به یک بار بیخ صبر بکند
دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی
پس از تحمل سختی امید وصل مراست
ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا
چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید
ز
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید
میان انجمن از لعل او چو آرم یاد
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد
گلی به دست من آید چو روی تو هیهات
خسان خورند بر از باغ وصل او و مرا
طمع مدار وصالی که بی فراق بود
مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
فراق یار به یک بار بیخ صبر بکند
دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی
پس از تحمل سختی امید وصل مراست
ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا
چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را چو بلبلم هوس ناله های زار آید
مرا سرشک چو یاقوت در کنار آید