رباعیات ۹
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/رباعیات-۹

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (15000 تومان)

 1. تا سر نکنم در سرت ای مایه ناز

  کوته نکنم ز دامنت دست نیاز

 2. هرچند که راهم به تو دورست و دراز

  در راه بمیرم و نگردم ز تو باز

 3. *****

 4. نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز

  خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز

 5. ور بگریزم ز دست ای مایه ناز

  هر جا که روم پیش تو می آیم باز

 6. *****

 7. ای ماه شب افروز شبستان افروز

  خرم تن آنکه با تو باشد شب و روز

 8. تو خود به کمال خلقت آراسته ای

  پیرایه مکن عرق مزن عود مسوز

 9. *****

 10. یا روی به کنج خلوت آور شب و روز

  یا آتش عشق بر کن و خانه بسوز

 11. مستوری و عاشقی به هم ناید راست

  گر پرده نخواهی که درد دیده بدوز

 12. *****

 13. رویی که نخواستم که بیند همه کس

  الا شب و روز پیش من باشد و بس

 14. پیوست به دیگران و از من ببرید

  یارب تو به فریاد من مسکین رس

 15. *****

 16. گر بیخبران و عیبگویان از پس

  منسوب کنندم به هوی و به هوس

 17. آخر نه گناهیست که من کردم و بس

  منظور ملیح دوست دارد همه کس

 18. *****

 19. منعم که به عیش می رود روز و شبش

  نالیدن درویش نداند سببش

 20. بس آب که می رود به جیحون و فرات

  در بادیه تشنگان به جان در طلبش

 21. *****

 22. نونیست کشیده عارض موزونش

  وآن خال معنبر نقطی بر نونش

 23. نی خود دهنش چرا نگویم نقطیست

  خط دایره ای کشیده پیرامونش

 24. *****

 25. گویند مرا صوابرایان به هوش

  چون دست نمی رسد به خرسندی کوش

 26. صبر از متعذر چه کنم گر نکنم

  گر خواهم و گر نخواهم از نرمه گوش

 27. *****

 28. همسایه که میل طبع بینی سویش

  فردوس برین بود سرا در کویش

 29. وآن را که نخواهی که ببینی رویش

  دوزخ باشد بهشت در پهلویش

 30. *****

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (15000 تومان)