رباعیات ۱۰
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/رباعیات-۱۰

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)

 1. یا همچو همای بر من افکن پر خویش

  تا بندگیت کنم به جان و سر خویش

 2. گر لایق خدمتم ندانی بر خویش

  تا من سر خویش گیرم و کشور خویش

 3. *****

 4. ای بی تو فراخای جهان بر ما تنگ

  ما را به تو فخرست و تو را از ما ننگ

 5. ما با تو به صلحیم و تو را با ما جنگ

  آخر بنگویی که دلست این یا سنگ

 6. *****

 7. گر دست دهد دولت ایام وصال

  ور سر برود در سر سودای محال

 8. یک بوسه برین نیمه خالی دهمش

  از رویش و یک بوسه بران نیمه خال

 9. *****

 10. خود را به مقام شیر می دانستم

  چون خصم آمد به روبهی مانستم

 11. گفتم من و صبر اگر بود روز فراق

  چون واقعه افتاد بنتوانستم

 12. *****

 13. خورشید رخا من به کمند تو درم

  بارت بکشم به جان و جورت ببرم

 14. گر سیم و زرم خواهی و گر جان و سرم

  خود را بفروشم و مرادت بخرم

 15. *****

 16. هر سروقدی که بگذرد در نظرم

  در هیأت او خیره بماند بصرم

 17. چون چشم ندارم که جوان گردم باز

  آخر کم از آنکه در جوانان نگرم

 18. *****

 19. شبهای دراز بیشتر بیدارم

  نزدیک سحر روی به بالین آرم

 20. می پندارم که دیده بی دیدن دوست

  در خواب رود خیال می پندارم

 21. *****

 22. از جمله بندگان منش بنده ترم

  وز چشم خداوندیش افکنده ترم

 23. با این همه دل بر نتوان داشت که دوست

  چندانکه مرا بیش کشد زنده ترم

 24. *****

 25. خیزم که نماند بیش ازین تدبیرم

  خصم ار همه شمشیر زند یا تیرم

 26. گر دست دهد که آستینش گیرم

  ورنه بروم بر آستانش میرم

 27. *****

 28. گر بر رگ جان ز شستت آید تیرم

  چه خوشتر ازان که پیش دستت میرم

 29. دل با تو خصومت آرزو می کندم

  تا صلح کنیم و در کنارت گیرم

 30. *****

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)

 • روبهی

  روباه
  روبه
  جانوری است وحشی و گوشتخوار و پستاندار از خانواده ٔ سگ که حیله گری را بدان نسبت میدهند. روباه دارای پوستی نرم و پرمو و دمی بزرگ و انبوه است و برنگهای سرخ و خاکستری و سیاه و زرد دیده می شود. پوست این حیوان را آستر لباس می کنند و گاهی برای زینت بکار میرود.