بخش هشتم رباعیات خیام نیشابوری - شعرهایی که با حرف واو پایان می پذیرند
خیام
https://www.sherfarsi.ir/khayyam/قافیه-واو

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)

 1. آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

  بر درگه آن شهان نهادندی رو

 2. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای

  بنشسته همی گفت که کوکوکوکو

 3. از آمدن و رفتن ما سودی کو

  وز تار امید عمر ما پودی کو

 4. چندین سروپای نازنینان جهان

  می سوزد و خاک می شود دودی کو

 5. از تن چو برفت جان پاک من و تو

  خشتی دو نهند بر مغاک من و تو

 6. و آنگاه برای خشت گور دگران

  در کالبدی کشند خاک من و تو

 7. می خور که فلک بهر هلاک من و تو

  قصدی دارد بجان پاک من و تو

 8. در سبزه نشین و می روشن میخور

  کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
بخش هشتم رباعیات خیام نیشابوری - شعرهایی که با حرف واو پایان می پذیرند