شعرفارسی

در سنبلش آویختم از روی نیاز
حافظ

در سنبلش آویختم از روی نیاز

 1. در سنبلش آویختم از روی نیاز

  گفتم من سودازده را کار بساز

 2. گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار

  در عیش خوش آویز نه در عمر دراز

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار
 • پس زمینه شب متن نوشته: گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار
 • پس زمینه سفید متن نوشته: گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار گفتم من سودازده را کار بساز
در عیش خوش آویز نه در عمر دراز