تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
حافظ

 1. تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو

  پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

 2. ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

  کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو

 3. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

  قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

 4. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

  گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو

 5. خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند

  این همه نقش می زنم از جهت رضای تو

 6. شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

  کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو

 7. شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست

  جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

 8. خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

  حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز
 • پس زمینه شب متن نوشته: پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
 • پس زمینه سفید متن نوشته: پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خا
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سر
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در سر
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
کاین سر پرهوس شود خاک در س