شعرفارسی

عشق رخ یار بر من زار مگیر
حافظ

  1. عشق رخ یار بر من زار مگیر

    بر خسته دلان رند خمار مگیر

  2. صوفی چو تو رسم رهروان می دانی

    بر مردم رند نکته بسیار مگیر