گر همچو من افتاده این دام شوی
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/گر-همچو-من-افتاده-این-دام-شوی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)

 1. گر همچو من افتاده این دام شوی

  ای بس که خراب باده و جام شوی

 2. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم

  با ما منشین اگر نه بدنام شوی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
 • پس زمینه شب متن نوشته: ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر همچو من افتاده این دام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم ای بس که خراب باده و جام شوی
با ما منشین اگر نه بدنام شوی