با می به کنار جوی می باید بود
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/با-می-به-کنار-جوی-می-باید-بود

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)

 1. با می به کنار جوی می باید بود

  وز غصه کناره جوی می باید بود

 2. این مدت عمر ما چو گل ده روز است

  خندان لب و تازه روی می باید بود

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است
 • پس زمینه شب متن نوشته: وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است
 • پس زمینه سفید متن نوشته: وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: با می به کنار جوی می باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است وز غصه کناره جوی می باید بود
خندان لب و تازه روی می باید بود