ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/ماهم-که-رخش-روشنی-خور-بگرفت

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)

 1. ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

  گرد خط او چشمه کوثر بگرفت

 2. دلها همه در چاه زنخدان انداخت

  وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (1000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
 • پس زمینه شب متن نوشته: گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
 • پس زمینه سفید متن نوشته: گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت