در آداب صحبت گفتار سیزدهم
سعدی

  1. در سخن با دوستان آهسته باش

    تا ندارد دشمن خونخوار گوش

  2. پیش دیوار آنچه گوئی هوش دار

    تا نباشد در پس دیوار گوش