شعرفارسی

و

  1. آری ما غنچه یک خوابیم

  2. غنچه خواب ایا می شکفیم

  3. یک روزی بی جنبش برگ

  4. اینجا

  5. نی در دره مرگ

  6. تاریکی تنهایی

  7. نی خلوت زیبایی

  8. به تماشا چه کسی می اید چه کسی ما را می بوید

  9. و به بادی پرپر

  10. و فرودی دیگر

*