شعرفارسی

خورشید دیگر

 1. فلک امشب مگر ماهی دگرزاد

 2. ز ماه خویش ماهی خوبتر زاد

 3. غلط گفتم که خورشیدی درخشان

 4. که مه یابد ز نورش زیب و فر زاد

 5. شهنشاهی بزرگی نامداری

 6. که شاهان بر رهش سایند سر زاد

 7. صدف آسا جهان آفرینش

 8. درخشان گوهری والاگهر زاد

 9. ز بعد قرن ها گیتی هنر کرد

 10. که اینسان قهرمانی باهنر زاد

 11. پدرها بعد ازین هرگز نبینند

 12. که مادر چون علی دیگر پسر زاد

 13. فری بر مادر نیکوسرشتش

 14. غزال ماده گفتی شیر نر زاد

*