شعرفارسی

گفت و گو

 1. تازگی چه خبرها

 2. کهنه هم خبری نیست

 3. جز گرفتن و بستن

 4. کار تازه تری نیست

 5. شور و شوق و تحرک

 6. طرفه یی که ندیدیم

 7. هر چه بود همان هست

 8. تحفه ی دگری نیست

 9. پیش بینی ی فردا

 10. تلخ کامی ی دیروز

 11. در مجال تصور

 12. شهدی وشکری نیست

 13. کو کرامت و عصمت

 14. دم مزن که درین شهر

 15. غیر ناخن و دامن

 16. هیچ خشک و تری نیست

 17. عصمتی به دو تا نان

 18. گر گرسنه بمانی

 19. در معامله دانی

 20. آنچنان ضرری نیست

 21. شهر نکبت و خواری

 22. بی مجامله آری

 23. جز عفونت ازین گند

 24. سودی و ثمری نیست

 25. شب به روز رسد باز

 26. روز هرگز و هرگز

 27. در تلاطم ظلمت

 28. ساحل سحری نیست

 29. ساز کن قوقولی قو

 30. کو تسلط و تاجم

 31. من کلاغم و با من

 32. این چنین هنری نیست

 33. ای کلاغ بدآواز

 34. با شمایل ناساز

 35. گرچه ایه ی یأسی

 36. در منت اثری نیست

 37. باش تا نفس صبح

 38. درفساد بگیرد

 39. بیشه زار خشونت

 40. خالی از شرری نیست

بخش نظرات و درخواست‌ها