شعرفارسی

اذان

 1. در پس آن قله های نیلفام

 2. شد نهان خورشید با آن دلکشی

 3. شام بهت آلود می اید فرود

 4. همره حزن و سکوت و خامشی

 5. راست گویی در افق گسترده اند

 6. مخمل بیدار و خواب آتشی

 7. نقش های مبهمی آمد پدید

 8. روز و شب در یکدگر آمیختند

 9. آتش انگیزان مرموز سپهر

 10. هر کناری آتشی انگیختند

 11. ابرها چون شعله ها و دودها

 12. سر به هم بردند و در هم ریختند

 13. می رباید آسمان لاله رنگ

 14. بوسه ها از قله ی نیلوفری

 15. زهره همچون دختران عشوه کار

 16. می فروشد نازها بر مشتری

 17. بی خبر از ماجرای آسمان

 18. می کند با دلبری خنیاگری

 19. سروها و کاج های سبزگون

 20. ایستاده در شعاع سرخ رنگ

 21. سبز پوشان کرده بر سر گوییا

 22. پرنیانی چادر سرخ قشنگ

 23. سوده ی شنگرف می پاشد سپهر

 24. بر سر کوه و درخت و خاک و سنگ

 25. مسجد و آن گنبد میناییش

 26. چون عروسی با حیا سرد و خموش

 27. در کنارش نیلگون گلدسته ها

 28. همچو زیبا دختران ساقدوش

 29. در سکوت احترام انگیز شام

 30. بانگ جان بخش اذان اید به گوش

 31. این صدا پیغام مهر و دوستی است

 32. قاصد آرامش و صلح و صفاست

 33. گوید ای مردم به جز او کیست کیست

 34. آن که می جویید و پنهان در شماست

 35. هرچه خوبی هر چه پاکی هرچه نور

 36. اوست

 37. آری اوست

 38. ای او خداست