شعرفارسی

نیمه شب
سیمین

 1. از میان خبرها

 2. آبشار بلند چون مسواک

 3. تن به دندان صخره ها می زد

 4. رشته های سپید سیمینش

 5. بر تن صخره ها جلا می زد

 6. سنگ ها چون شکسته دندان ها

 7. نامرتب سیاه افتاده

 8. بستر آبشار چون دهنی

 9. از غریبی به زجر جان داده

 10. ماه چون شمع بی فروغ عزا

 11. دشت چون مرده خفته در نورش

 12. مرده شو بود و دمبدم می ریخت

 13. بر تن دشت گرد کافورش

 14. رود مجروح وار در بستر

 15. گریه می کرد و ناله سر می داد

 16. محتضروار پیچ و تاب تنش

 17. گویی از مردنش خبر می داد

 18. در دل سخت کوه مردی چند

 19. در پی صخره یی گران کندن

 20. سنگشان سخت و کارشان سنگین

 21. کوه کندن نه بلکه جان کندن

 22. نه همه روز بلکه شب ها نیز

 23. کوه کاویده سنگ ساییده

 24. هر کجا بازمانده بیل و کلنگ

 25. ناخن و مشت و چنگ ساییده

 26. کار بسیار و مزد بی مقدار

 27. نه فراخورد کارشان پاداش

 28. به تمنای نان بی خورشی

 29. روز در التهاب و شب به تلاش

 30. در دل کوه کنده دالانی

 31. سخت بی انتها و سخت دراز

 32. تا از آن ره گروه رهگذارن

 33. سوی دریا برند راه به ناز

 34. لیک ایام سفله کیشی کرد

 35. کوه لرزید و صخره ها افتاد

 36. چند فریاد و بعد خاموشی

 37. زندگی مرد و از صدا افتاد

 38. چند پیکر شکسته سینه و سر

 39. خاکشان تخت و سنگ بالین بود

 40. مرده ریگی که ماند از آنان

 41. کاسه و کوزه ی سفالین بود